Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 13:34

Trong thời gian này các đoàn viên thanh niên trong Công ty đang tích cực tham gia phong trào làm sạch môi trường trong và ngoài phạn vi của Công ty.

Dưới đây là những hình ảnh của Chi đoàn khối Tầm.

Hình ảnh còn lại đang được cập nhật